پایه ششم ابتدایی (معلم)

امتحان داخلی درس : جغرافیا

ساعت شروع :

مدت امتحان :

پایه : چهارم ابتدایی

تاریخ امتحان :

نوبت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

اداره آموزش و پرورش خاش

ردیف

سوالات

بارم

1-

 

پاسخ صحیح را انتخاب کنید ؟

الف ) پهناورترین ناحیه آب و هوایی ایران کدام است ؟

1 ) خزری                           2 ) گرم و خشک                        3 ) کوهستانی

ب ) به خرید و فروش در داخل یک کشور یا با کشورهای دیگر چه می گویند ؟

1 ) صادرات                      2 ) واردات                    3 ) بازرگانی

ج ) کدام یک از بندرهای زیر بندر نفتی ایران است؟

1 ) بندرعباس                        2 )بندر ماهشهر           3 ) بندر چابهار

د ) بزرگ ترین دریاچه ی داخل کشور ما کدام است ؟

1 ) هامون                       2 ) بختگان                     3)  ارومیه

هـ ) به گودال های بزرگ روی زمین که از آب پر شده اند ، چه می گویند ؟

1 ) جویبار                     2 ) رود                            3 ) دریا

5 / 2

2-

در جای خالی کلمه مناسب بنویسید ؟

الف ) شهر ................. یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی کشور است .

ب ) طولانی ترین رود ایران ، رود ................. است .

ج ) از انرژی ذخیره شده ی آب به کمک نوربین ، انرژی ............... تولید می کنند .

د ) به جایی که کشتی ها در کناره ی آن پهلو می گیرند ................. می گویند .

هـ ) زاینده رود از شهر ................... می گذرد .

5 / 2

3-

به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟

1 ) فرودگاه بین المللی با فرودگاه داخلی چه تفاوتی دارد ؟

 

2 ) جزیره چیست و دو جزیره نام ببرید؟

15

2

 

2

 

                                                                                                                                        طراح سوال :   

 

امتحان داخلی درس :  جغرافیا

ساعت شروع :

مدت امتحان :

پایه : چهارم ابتدایی

تاریخ امتحان :

نوبت امتحان :

نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه :

اداره آموزش و پرورش خاش

ردیف

سوالات

بارم

 

3 ) دو دشت وسیع ایران را نام ببرید ؟

 

4 ) نام سه جلگه ی ایران را بنویسید ؟

 

5 ) نام سه رود را که به دریای خزر می ریزند ، بنویسید؟

 

6)چرا کوهستان ها در کشور ما اهمیت زیادی دارند ؟

 

7 ) حمل و نقل با کشتی چه خوبی هایی دارد ؟

 

 

8 ) در کشور ما بیش تر پروازها از کدام فرودگاه ها صورت می گیرد ؟

 

9 ) نام دو بندر نفتی و نام دو بندر بازرگانی در جنوب ایران را بنویسید ؟

 

موفق و سربلند باشید %

10 ) جهت های اصلی را نام ببرید ؟

1

 

5/1

 

5/1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

                                                                                                                                  طراح سوال : 

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱۶:۲۴ بعد از ظهر توسط عبدالصمد تمندانی|      قالب ساز آنلاين