پایه ششم ابتدایی (معلم)

چارت بودجه بندی سالانه کتاب علوم تجربی پایه     چهارم       ابتدایی سال تحصیلی   88-87   تهیه کننده :   عبدالصمد تمندانی

ابزار ارزشیابی

نوع فعالیت بچه ها

روش تدریس

اهمیت اهداف کلی

نام درس

شماره طرح درس روزانه

شماره ی جلسه ی سالیانه

شماره ی جلسه هفتگی

شماره ی هفته ماهانه

نام ماه

 چ + آ

ف + گ

پ ب + و

ن م + د

صفحه عنوانی جلد + پشت جلد

1

1

1

 

1

 

مهرماه

آ

ف

پ پ + و

ن م + د

صفحه عکس امام و نویسندگان

2

2

2

آ

ف

پ پ + و

ن م +د

صفحات فهرست مطالب

3

3

3

چ +آ

گ + ف

آ پ پ +و

 ن م + د

درس بدون شماره

4

4

1

 

2

چ +آ

گ + ف

آ پ پ +و

ن م + د

درس بدون شماره

5

5

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

6

6

3

چ + آ آ

گ ف +ف

پ پ + و ،ب پ پ +و

ن م + د

صفحه عنوانی ساختمان بدن موجودات زنده

7

7

1

 

3

چ + آ آ

گ ف +ف

پ پ + و ،ب پ پ +و

د+ م ن

صفحات متن درس بحث کنید

8

8

2

چ + آ آ

گ ف +ف

پ پ + و ،ب پ پ +و

د+ م ن

صفحات درس سوال چیست

9

9

3

چ + آ

گ +ف

آ پ پ + و

م ن +د

فعالیت علمی آزمایش کنید

10

10

1

 

4

آ

گ + ف آ

پ پ +و

د+م ن

صفحات متن درس شکل و اندازه سلول ها

11

11

2

آ

ف

آ پ پ

م ن +د

ارزشیابی از درس

12

12

3

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

13

13

1

 

1

آبان ماه

چ+ آ

گ + ف

ب پ پ

د+ م ن

صفحه عنوانی غذا سازان بزرگ

14

14

2

چ + آ

گ ف +ف

پ پ+و

د+م ن

صفحات متن آنچه برای غذا سازی لازم است

15

15

3

چ+آ

گ ف + ف

پ پ +و

د + ن م

صفحات علمی فکر کنیدآزمایش کنید

16

16

1

 

2

چ + آ

ف

پ پ + و

د + م ن

صفحات درس سفرآب از ریشه تا برگ

17

17

2

چ + آ

ف

ب پ پ + و

ن م + د

فعالیت عملی مشاهده کنید

18

18

3

-

-

-

-

سخنرانی

19

19

1

 

3

چ +آ

ف + گ

ب پ پ 

د+ م ن

صفحات گیاهان و موجودات زنده

20

20

2

آ

ف + گ

ب پ پ +و

د+ م ن

صفحات متن درس کشاورزی

21

21

3

آ

ف

پ پ + و

د+ م ن

فعالیت عملی فکر کنید

22

22

1

 

4

چ + آ

ف + گ

ب پ پ + و

د+ ن م

صفحات درس محصولات کشاورزی

23

23

2

آ

ف

 پ پ +و

د + ن م

صفحات درس استفاده از گیاهان

24

24

3

 

 

ابزار ارزشیابی

نوع فعالیت بچه ها

روش تدریس

اهمیت اهداف کلی

نام درس

شماره طرح درس روزانه

شماره ی جلسه ی سالیانه

شماره ی جلسه هفتگی

شماره ی هفته ماهانه

نام ماه

-

-

-

-

ارزشیابی از درس

25

25

1

 

1

آذر ماه

آ

ف

پ پ+ و

د+ م ن

صفحه عنوانی جانوران بی مهره

26

26

2

آ

ف

پ پ + و

د + م ن

صفحه درس کرمها

27

27

3

آ + چ

گ

پ پ + و

ن م + د

فعالیت عملی گفتگو کنید

28

28

1

 

2

آ

ف

پ پ + و

د + م ن

صفحه متن درس بند پایان

29

29

2

چ + آ

گ + ف

پ پ + و

ن م + د

فعالیت عملی مشاهده و تفسیر کنید

30

30

3

چ + آ

ف

ب پ پ + و

د + ن م

صفحه عنوانی مخلوط ها

31

31

1

 

3

چ + آ

ف + گ

پ پ + و

د + م ن

صفحه عنوانی درس مخلوط ها

32

32

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

33

33

3

چ + آ

ف

 پ پ + و

د + ن م

فعالیتهای عملی مقایسه و فکر کنید

34

34

1

 

4

آ

ف

پ پ + و

د + م ن

صفحه عنوانی نور و باز تابش

35

35

2

آ

ف

پ پ + و

د + م ن

فعالیت عملی آزمایش کنید

36

36

3

آ

ف

پ پ + و

د + ن م

صفحات درس آینه و استفاده از آن

37

37

1

 

1

دی ماه

آ

گ +ف

پ پ + و

م ن + ن

فعالیت عملی آزمایش کنید و بسازید

38

38

2

-

-

-

-

دوره کتاب

39

39

3

-

-

-

-

امتحان نوبت اول

40

40

1

 

2

-

-

-

-

سخنرانی

41

41

2

چ + آ

ف + گ

ب پ پ +و

د + ن م

صفحه عنوانی الکتریسیته

42

42

3

آ

ف

پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی گزارش کنید

43

43

1

 

3

آ

       ف    گ +ف   

پ پ + و ،ب پ پ+و

د +ن م

صفحات درس الکتریسته چگونه جریان پیدا می کند

44

44

2

آ

ف     گ + ف

پ پ +و

م ن + د

فعالیت عملی آزمایش و فکر کنید

45

45

3

آ

ف

پ پ + و

د+ن م

صفحه عنوانی آهن ربا

46

46

1

 

4

آ

ف

پ پ + و

د + ن م

صفحات متن درس نامگذاری سر های آهن ربا

47

47

2

آ

ف

پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی آزمایش کنید

48

48

3

ابزار ارزشیابی

نوع فعالیت بچه ها

روش تدریس

اهمیت اهداف کلی

نام درس

شماره طرح درس روزانه

شماره ی جلسه ی سالیانه

شماره ی جلسه هفتگی

شماره ی هفته ماهانه

نام ماه

آ

ف گ +ف

پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی فکر کنید و بسازید

49

49

1

 

1

بهمن ماه

چ + آ

گ +ف

ب پ پ + و

د + ن م

صفحه عنوانی سنگ ها

50

50

2

چ +آ

  ف

پ پ+ و

د + ن م

فعالیت عملی مشاهده کنید

51

51

3

چ +آ

ف    گ +ف

ب پ پ + و ،پ پ + و

ن م +  د

متن درس سنگ های رسوبی آذرین و دگرگونی

52

52

1

 

2

چ + آ

گ + ف

ب پ پ+ و

د + م ن

فعالیت عملی مشاهده و تحقیق کنید

53

53

2

آ

گ + ف

پ پ + و ،ب پ پ + و

د + ن م

صفحات متن درس سنگ ها از چه ساخته شده اند

54

54

3

آ

گ + ف

ب پ پ + و،پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی فکر و بحث کنید

55

55

1

 

3

آ

 ف           گ + ف

پ پ + و

د + ن م

صفحه عنوانی زمین و همسایه های آن

56

56

2

 چ + آ

    ف   گ+ ف     

پ پ + و

ن م  + د

صفحات متن درس زمین

57

57

3

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

58

58

1

 

4

آ

ف + گ

پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی مشاهد ه کنید

59

59

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

60

60

3

آ

ف

پ پ + و

د + ن م

صفحات متن درس نزدیک ترین سیاره به زمین

61

61

1

 

1

اسفند ماه

آ

ف

پ پ + و

م ن + د

فعالیت عملی مشاهده کنید

62

62

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

63

63

3

آ

ف

پ پ + و

د + ن م

صفحات متن درس سفر به منظومه شمسی

64

64

1

 

2

آ + چ

ف + گ

پ پ + و

ن م + د

فعالیت عملی مقایسه کنید

65

65

2

آ

ف

پ پ + و

د + ن م

فعالیت عملی فکر کنید رسم کنید

66

66

3

-

-

-

-

سخنرانی

67

67

1

 

3

-

-

-

-

دوره کتاب

68

68

2

آ

گ

پ پ

-

ارزشیابی از درس های گذشته

69

69

3

چ + آ

گ

ب پ پ + و

م ن + د

بازدید عملی از کارخانه سیمان خاش

70

70

1

 

4

-

-

-

-

ارائه گزارش های عملی بازدید های عملی در کلاس

71

71

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

72

72

3

 

 

ابزار ارزشیابی

نوع فعالیت بچه ها

روش تدریس

اهمیت اهداف کلی

نام درس

شماره طرح درس روزانه

شماره ی جلسه ی سالیانه

شماره ی جلسه هفتگی

شماره ی هفته ماهانه

نام ماه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

73

73

1

 

1

فروردین ماه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

74

74

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

785

75

3

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

76

76

1

 

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

77

77

2

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

78

78

3

-

-

-

-

تعطیلات از چه کلاس هایی بازدید کردید

79

79

1

 

3

آ

ف

پ پ + و

د + م ن

صفحه عنوان دستگاه تنفس

80

80

2

آ

ف

پ پ + و

م ن + د

صفحه متن درس اندام های تنفسی

81

81

3

آ

ف

پ پ  و

م ن + د

فعالیت عملی کار گروهی

82

82

1

 

4

چ + آ

ف + گ

پ پ + و

ن م +د

فعالیت عملی  فکر کنید اندازه گیری کنید

83

83

2

-

-

-

-

ارزشیابی از درس

84

84

3

چ +آ

 ف + گ

ب پ پ+و

د + م ن

صفحه عنوانی دستگاه گردش خون

85

85

1

 

1

اردیبهشت ماه

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

86

86

2

آ +چ

ف + گ

پ پ +و

د + ن م

صفحه متن درس قلب ، رگها لوله های عمل کننده خون

87

87

3

آ+چ

ف + گ

پ پ +و

ن م +د

فعالیت عملی آزمایش کنید

88

88

1

 

2

آ + چ

 ف

پ پ +و

د+  ن م

صفحات متن درس ترکیب خون

89

89

2

چ +آ

ف + گ

پ پ +و

ن م +د

فعالیت عملی مشاهده و فکر کنید

90

90

3

-

-

-

-

دوره کتاب

91

91

1

 

3

-

-

-

-

امتحان نوبت دوم

92

92

2

-

-

-

-

امتحان نوبت دوم

93

93

3

-

-

-

-

امتحان نوبت دوم

94

94

1

 

4

-

-

-

-

امتحان نوبت دوم

95

95

2

-

-

-

-

امتحان نوبت دوم

96

96

3

 

موضوعات مرتبط: چارت بودجه بندی سالانه درس علوم پایه چهارم ابتدایی

نوشته شده در شنبه بیستم تیر ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۰ بعد از ظهر توسط عبدالصمد تمندانی|      قالب ساز آنلاين